ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА НА ИГРАТА “МИСИЯ ПЪЛЕН ХЛАДИЛНИК“ НА КЪНВИНИЪНС АД

Част 1. ОРГАНИЗАТОР НА ПРОМОЦИЯТА

Промоцията “МИСИЯ ПЪЛЕН ХЛАДИЛНИК“ (наричана за краткост по-долу "ИГРАТА") е организирана от Кънвиниънс АД със седалище гр. София и адрес на управление: СПЗ Модерно предградие, ул. Ефрем Каранфилов 14, (наричана за краткост по-долу "ОРГАНИЗАТОР НА ИГРАТА").

Част 2. ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА

2.1. Участниците в играта са длъжни да спазват условията и разпоредбите на описаните по-долу правила на игра, наречени Официални правила на играта.

2.2. Организаторът на играта си запазва правото да променя или допълва официалните правила на играта.

2.4. С участието си в играта участниците се обвързват с настоящите Официални правила и се съгласяват да спазват условията и сроковетe на играта.

Част 3. ПРАВО НА УЧАСТИЕ

3.1. Играта е отворена за участие на всички физически лица с местоживеене в България. Услугата, която предоставя Кънвиниънс АД е доставка на хранителни продукти, която се изпълнява само за гр. София. Препоръчително е да участват физически лица с местоживеене гр. София.

3.2. Нямат право на участие служители на ОРГАНИЗАТОРА Кънвиниънс АД, както и членове на техните семействата (деца, родители и съпрузи).

Част 4. ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ИГРАТА

4.1. Играта стартира в на 20.05.2018 г. и продължава до 23:59:59ч на 28.05.2018 г. Всяко участие съгласно механизма на играта по т. 7 след изтичане на този период няма да бъде валидно.

Част 5. НАГРАДИ

5.1. Участвайки в настоящата Игра, потребителите имат право да участват за спечелването на:

ГОЛЕМИ НАГРАДИ:

  • Общо 4 бр. подаръчни кошници с продукти на стойност 30 лв. от онлайн магазин eBag.bg

  • Общо 2 бр. ваучера за пазаруване на стойност 40 лв от онлайн магазин eBag.bg

5.2 Всеки участник, при регистрация в настоящата Игра, ще получи на посочения от него имейл промоционален код за отстъпка от 5 лв. при поръчка над 50 лв. при пазаруване в eBag.bg. Валидността на промоционалния код е 17.06.2019г.

Част 6. МЕХАНИЗЪМ ЗА УЧАСТИЕ В ИГРАТА

6.1. Играта се организира в Интернет, на интернет страница, намиращa се на адресите: welcome.ebag.bg и welcome.ebag.bg/sharetowin

6.2. За да се включи участник в Играта, той трябва да се регистрира на интернет страницата welcome.ebag.bg като като попълни своя email (електронна поща). Всеки участник има право да се включи само 1 брой пъти в играта.

6.3. За да се включи за големите награди, участникът в Играта трябва да покани поне двама свои приятели, които да се регистрират на интернет страницата welcome.ebag.bg. След регистрация на интернет страницата welcome.ebag.bg, всеки участник в Играта ще получи уникален линк, с който да покани свои приятели, който линк се намира на интернет страницата: welcome.ebag.bg/sharetowin. 

6.3. Всяка седмица, по време на Играта, ще бъдат изтегляни победители, които ще бъдат уведомени по email, на изпратения при регистрация email (електронна поща). Датите за обявяване на победителите са: 28.05.2019г. Ще бъдат изтеглени четири победители за наградата "подаръчна кошница с продукти на стойност 30 лв." и двама победители за наградата "ваучер за пазаруване на стойност 40 лв.".

Част 7. МЕХАНИЗЪМ НА СПЕЧЕЛВАНЕ И ПОЛУЧАВАНЕ НА НАГРАДИТЕ

7.1. Тегленето на печелившите за съответните награди се извършва на принципа на случаен избор с ползването на специална компютърна програма. Организаторът няма да ползва тази програма или каквито и да е други процедури и алгоритми по начин, който позволява да се предопредели резултатът от проведеното случайно теглене на печелившите.

7.2. При възникване на технически проблеми в интернет страниците welcome.ebag.bg и welcome.ebag.bg/sharetowin, обявяването на победителите ще се извърши след окончателното им отстраняване.

7.3. В томболата участват всички потребители, които са се включили, спазвайки механизма на участие в Промоцията, описан в т. 6 по-горе.

7.4. Организаторът си запазва правото да дисквалифицира участник по своя собствена преценка, когато установи, че някое от настоящите Официални правила на Играта не е спазено или при установяване на опити за манипулиране на Играта.

7.5. Наградите ще бъдат доставени по куриер след предоставяне на необходимата информация от печелившите, а именно изпращане на отговор на имейла, в който ще бъдат информирани, че печелят награда. Необходимата информация е трите имена, адрес и телефон. Наградата ще бъде доставена в срок от 30 работни дни след претендиране и предоставяне на необходимите данни от страна на печелившите потребители.

7.6. Регистрацията на участник в Играта ще се счита за невалидна, ако имената, подадени от него при предоставяне на данни, не съвпадат с тези от личната му карта.

7.7. При получаване на наградите печелившите са длъжни да удостоверят с документ, че имат навършени 14 години към 28.05.2019 г.

7.8. Награди, непотърсени в 20-дневен срок след края на Играта, ще бъдат раздадени на случаен принцип, чрез томбола, между останалите участници. Организаторът не носи отговорност спрямо печеливш участник, предоставил невалиден телефон за контакт или некореспондиращ, непълен или неточен e-mail, или адрес за доставка на награди.

Част 8. ОТГОВОРНОСТ

8.1. Всички претенции за награди, предявени след определените крайни срокове по Част 7, се считат за невалидни.

8.2. Организаторът на играта няма задължение да води кореспонденция във връзка с претенции за получаване на награди, предявени след определените крайни срокове или след изчерпването на количествата на наградите по Част 7.

Част 10. ОТСЪСТВИЕ НА ПАРИЧЕН ЕКВИВАЛЕНТ

10.1. Не се допуска размяна на награда срещу пари и други изгоди. Участниците нямат право да претендират за изплащане на левовата равностойност или равностойността в каквато и да е друга парична единица на предоставената награда.

Част 11. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ИГРАТА

11.1. Организаторът има неотменимо право да прекрати Играта по всяко време, обявявайки това в съответствие с Част 2, в случай че настъпят материални злоупотреби, нарушаване на правилата или форсмажорни обстоятелства. В тези случаи на участниците не се дължи компенсация.

11.2. Организаторът на Играта си запазва правото да променя по всяко време Официалните правила, които ще бъдат публикувани на welcome.ebag.bg и welcome.ebag.bg/sharetowin

11.3. Играта може да бъде спряна преди обявения срок при форсмажорни обстоятелства и други обстоятелства, които не зависят от волята на Организатора и представляват пречка за продължаване на Играта.

Част 12. ЛИЧНИ ДАННИ

12.1. Доброволното предоставяне на лични данни (пр. имена, валиден имейл адрес, телефон, постоянен адрес и др.) от страна на участниците за целите на Промоцията "МИСИЯ ПЪЛЕН ХЛАДИЛНИК" e необходимо условие за участие в Играта. Участието в Играта предполага познаване на настоящите Официални правила и съгласие на участниците с тях. Правата на регистрираните участници в Играта са гарантирани от Закона за защита на личните данни ("ЗЗЛД") и събразни с GDPR.

12.2. Организатирът Кънвиниънс АД е регистриран администратор на лични данни в съответствие със ЗЗЛД. Организаторът обработва лични данни във връзка с настоящата Игра съобразно GDRP. Личните данни, предоставени на и обработвани от Организатора, могат да бъдат включени в базата данни на Кънвиниънс АД след съгласяването с общите условия.

12.3. Организаторът е предприел необходимите технически и организационни мерки за защита на личните данни на участниците.

12.4. Организаторът е длъжен да обработва личните данни на регистрираните участници в съответствие със ЗЗЛД и GDRP и да не разкрива личните им данни или друга информация от конфиденциален характер на трети лица, необвързани с Промоцията с изключение на случаите, предвидени в ЗЗЛД.

12.5. В съответствие със ЗЗЛД и GDPR участниците в играта имат право:

(і) Да получат достъп до отнасящите се до тях лични данни. Правото на достъп по настоящата точка се осъществява с писмено заявление до Организатора в съответствие с изискванията на ЗЗЛД. Участникът упражнява своето право по настоящата подточка (і) безплатно.

(іі) По всяко време да поискат от Организатора да: а) заличи, коригира или блокира личните им данни, обработването на които не отговаря на изискванията на ЗЗЛД и GDPR, както и б) да уведоми третите лица, на които са били разкрити личните им данни, за всяко заличаване, коригиране или блокиране, извършено в съответствие с настоящата подточка а), с изключение на случаите, когато това е невъзможно или е свързано с прекомерни усилия за Организатора.

(іii) да възразят пред Организатора срещу обработването на личните им данни при наличие на законово основание за това; когато възражението е основателно, личните данни на съответния участник няма повече да бъдат обработвани, както и на всички останали права съгласно ЗЗЛД.

12.6. За да упражни правата си по т. 12.5 по-горе, участникът, лично или чрез изрично упълномощено от него лице, трябва да изпрати на адреса на Организатора – гр. София 1360, СПЗ Модерно предградие, ул. Ефрем Каранфилов 14  писмено заявление, което следва да съдържа: име, имейл адрес, адрес за кореспонденция с участника и други данни за идентифициране на съответния участник, описание на искането и предпочитана форма за предоставяне на информацията. Заявлението следва да бъде подписано и да има дата на подаване. При подаване на заявлението от упълномощено лице към заявлението се прилага и нотариално заверено пълномощно.

12.7. Въз основа на гореизложеното и на основание чл. 4 от ЗЗЛД с приемане от моя страна на настоящите Официални правила на Промоцията „МИСИЯ ПЪЛЕН ХЛАДИЛНИК” ДЕКЛАРИРАМ, че: (i) съм запознат с целите на обработване на личните ми данни; (ii) предоставям доброволно личните ми данни и (iii) изразявам изричното си доброволно и информирано съгласие обработваните от Организатора Кънвиниънс АД мои лични данни да бъдат обработвани за целите, посочени в настоящите Официални правила, както и да бъдат предоставяни на лицата, описани в т. 12.2 по-горе. Съгласен/а съм личните ми данни да бъдат използвани от Кънвиниънс АД и за други рекламни кампании и промоции на онлайн супермаркет ebag.bg.

12.8. С участието си в настоящата Игра участниците потвърждават, че са запознати и се съгласяват с условията, посочени в настоящите Официални правила.

Част 13. СЪДЕБНИ СПОРОВЕ

Всеки съдебен потенциален спор между Организатора на играта и участници в същата се решава по взаимна договорка; при невъзможност за постигане на такава, спорът се решава от компетентните съдилища в Република България.